Robotyka jako innowacyjna technologia edukacyjna

Wideo teaser

Prezentacja wideo

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Które z poniższych zdań są prawdziwe w kontekście notacji Denavita-Hartenberga? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi:

Select all that apply:

#2. Poniższy rysunek pokazuje zastosowanie notacji D-H dla złączy i ogniw manipulatora. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe.

Select all that apply:

#3. Macierz homogeniczna transformacji …

#4. Macierz homogeniczna transformacji (pokazana poniżej), opisująca pojedyncze złącze manipulatora …

#5. Wskaż jaki parametr jest mierzony wzdłuż osi X2 na schemacie pokazanym obok (zastosowano notację D-H)?

#6. Format URDF może opisywać:

#7. Po przeanalizowaniu modelu URDF pokazanego w pliku [10], odpowiedz czy Autorzy ściśle przestrzegają zapisów transformacji według notacji D-H?

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login