Partnerstwo przygotowano z uwzględnieniem różnych obszarów wiedzy i doświadczenia partnerów w różnych aspektach tematu projektu: niektórzy są bardziej skoncentrowani na uczeniu się dorosłych, niektórzy na integracji społecznej, niektórzy na innowacjach technologicznych, a niektórzy na opracowanie materiałów szkoleniowych i narzędzi wspierających uczniów. Ta mieszanka różnych dziedzin wiedzy umożliwia partnerom wnoszenie komplementarnego wkładu w działania projektowe, jednocześnie ucząc się od siebie nawzajem i wzajemnie wzbogacając swoją wiedzę.

POLITECHNIKA LODZKA

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Jest dumna, że od ponad 75 lat kształci inżynierów. Ponad 120 tysięcy dobrze wykształconych absolwentów jest owocem pracy kilku pokoleń wysoko wykwalifikowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz profesjonalnej obsługi administracyjnej. Jesteśmy prężną uczelnią techniczną o ugruntowanej strukturze, kształcimy ponad 13 tys. studentów i zatrudniamy 2,7 tys. pracowników. Nauczanie odbywa się na dziewięciu wydziałach. Ponadto, na terenie kampusu znajduje się wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Wśród nich znajdują się obiekty międzywydziałowej edukacji, sportu i rekreacji, rozrywki oraz różnorodne organizacje wzbogacające życie studenckie.

Website: https://p.lodz.pl/en
Facebook: pl-pl.facebook.com/LodzUniversityofTechnology/

European Development Foundation

Europejska Fundacja Rozwoju (EDF) została założona w Sofii w Bułgarii w 2011 roku. Jej misją jest praca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie programów i organizacja wydarzeń, wspieranie innowacyjnych praktyk, edukacja i szkolenie dzieci i młodzieży. Fundacja ma również na celu integrację społeczną słabszych członków społeczeństwa.
Kadra i eksperci Fundacji to profesjonaliści szkoleniowi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkolenia umiejętności miękkich i dynamiki grupowej. Europejska Fundacja Rozwoju jest jedyną bułgarską organizacją, która została członkiem sieci CEFEC i jest jednym z partnerów międzynarodowej sieci Let Her In.

Website: eu-dev.eu/0
Facebook: www.facebook.com/EUDevelopment/

Association of Educational programmes OpenEurope

Stowarzyszenie Programów Edukacyjnych OpenEurope jest organizacją non-profit z główną siedzibą w Reus (Hiszpania). Jest to ośrodek edukacyjno-szkoleniowy działający na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, organizujący działania edukacyjne dla edukatorów i osób uczących się, młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, specjalistów w dziedzinie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

Website: www.openeurope.es/
Facebook: https://www.facebook.com/DSConsultingReus

e-Nable Greece

e-Nable Greece jest organizacją wolontariacką, której wizją jest walka z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych i wszystkich tych, którzy cierpią z powodu braku zasobów, wykształcenia i możliwości. Misją e-Nable Greece jest wykorzystanie nowych technologii, jak druk 3D i mechatronika, do projektowania, produkcji i rozwoju urządzeń wspomagających oraz edukowanie szerszej publiczności, aby inni ludzie mogli działać jako multiplikatorzy i promować aktywną rolę obywateli w społecznościach lokalnych.
Zespół e-Nable Greece składa się z grupy profesjonalistów i wolontariuszy, takich jak inżynierowie, nauczyciele, psychologowie i pracownicy socjalni. e-Nable Greece stale współpracuje ze szkołami, organizacjami zapewniającymi edukację, opiekę zdrowotną i rehabilitację osób niepełnosprawnych, instytutami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczelniami, które starają się realizować swoją misję. e-Nable Greece stara się wypełniać swoją misję poprzez szkolenie dorosłych trenerów swojej sieci. Filozofia „szkół trenerów” jest podstawą każdego projektu realizowanego przez e-Nable Greece.

Website: www.enabling.gr/en/
Facebook: www.facebook.com/GreeceEnable

Lidi Smart Solutions

Lidi Smart Solutions powstała, aby promować najnowsze trendy w erze cyfrowej, oferując edukację internetową dla dorosłych i młodzieży w wielu dziedzinach. Wśród naszych głównych działań było tworzenie i wdrażanie platform edukacyjnych online oraz narzędzi e-learningowych. Od tego momentu rozwinęliśmy się, aby zająć się najnowocześniejszymi technologiami, dążąc do ich demistyfikacji i zwiększenia ich dostępności dla różnych grup społecznych i zawodowych. W ten sposób wzmacniamy większe społeczności, dając im możliwość stawienia czoła wymagającym wyzwaniom XXI wieku. Nasze ostatnie przedsięwzięcia obejmują badanie różnych zastosowań przełomowych technologii blockchain i sztucznej inteligencji, a także syntezę treści dla MOOC, co stanowi istotny wkład do projektów finansowanych przez UE. Firma ma siedzibę w Holandii.

Website: www.lidi-smart-solutions.com/
Facebook: www.facebook.com/LidiSmartSolutions

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

Założony w 1814 r. Instytut Głuchych w Turynie od początku działa na rzecz osób niesłyszących, osób niesłyszących z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób niewidomych, od przedszkola do wieku dorosłego. Jest mocno zaangażowany w szkolenie pedagogów zajmujących się edukacją uczniów z niepełnosprawnością sensoryczną. Turyński Instytut Głuchych jest instytucją świadczącą szeroki zakres usług i zajęć dla dzieci i dorosłych głuchych, niedosłyszących i innych osób z upośledzeniem językowym i poznawczym, takich jak:

– Edukacja dorosłych dla osób niesłyszących i niedosłyszących;
– Szkolenia zawodowe i poradnictwo zawodowe dla młodych niesłyszących, niewidomych, autystycznych i innych dorosłych uczniów z niepełnosprawnościami;
– Programy logopedyczne i SLI oraz programy wczesnej interwencji;
– Uznany krajowy dostawca szkoleń dla nauczycieli;
– Mieszkania dla niesłyszących dorosłych zagrożonych dyskryminacją;
– Przedszkole dla dzieci niesłyszących i słyszących;
– Usługi nauczycieli i wychowawców specjalnej troski w szkołach ogólnodostępnych, wspierające uczniów we współpracy z lokalnymi służbami społecznymi i władzami szkolnymi;
– Specjalistyczna biblioteka i centrum dokumentacji dla nauczycieli i rodziców;
– Projekty specjalne na rzecz włączenia osób niesłyszących do społeczeństwa w świetle powszechnej dostępności, z naciskiem na muzea i instytucje kultury;
– Projekty z uniwersytetami w dziedzinie badań, rehabilitacji językowej i usług społecznych; projekty europejskie i międzynarodowe;
– Specjalistyczny mentoring i tutoring dla studentów niepełnosprawnych zapisanych na 3 uczelnie publiczne w regionie;
– Lekcje językowe: włoski, angielski, języki migowe;
– Ogród Zmysłów;
– Europejski Korpus Solidarności;
– Doradztwo dla publicznych służb zatrudnienia.

Website: istitutosorditorino.org/index.php/en
Facebook: www.facebook.com/istitutosorditorino

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login