HEART – Help educators to teach through robotic tools

Wykorzystanie robotów do pomocy dorosłym uczniom, zwłaszcza w szerszym kontekście, stanowi dość nowy obszar badań, który pokazuje interesujące efekty. Roboty mogą wspierać szeroki zakres działań edukacyjnych, w tym szkolenia w zakresie określonych umiejętności, naukę języków, kształcenie zawodowe, ustawiczny rozwój zawodowy i inne. Opracowano także specjalne urządzenia zrobotyzowane, aby pomóc uczniom niepełnosprawnym, w tym z niepełnosprawnością rozwojową i sensoryczną, zaburzeniami komunikacji, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi oraz upośledzeniami fizycznymi. Badania wykazały, że niektóre z nich dają obiecujące wyniki w poprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Większość dotychczasowych badań dotyczy wykorzystania robotów edukacyjnych w edukacji szkolnej dzieci, a niewiele projektów czy inicjatyw skupiało uwagę na edukacji dorosłych, pomimo potencjalnych korzyści. Ten projekt ma na celu wypełnienie tej luki oraz zmniejszenie przepaści między sektorem edukacji dorosłych i robotyki poprzez poprawę komunikacji i stworzenie potencjalnej płaszczyzny współpracy.


Grupy docelowe

Projekt HEART ma cztery grupy docelowe

Pierwsza grupa to edukatorzy w sektorze edukacji dorosłych, którzy są odpowiedzialni za nauczanie i szkolenie dorosłych. Ich potrzeby są związane z zastosowaniem innowacyjnych metod i urządzeń w celu lepszego dotarcia do uczniów z materiałem dydaktycznym. Nauczyciele chcący używać robotów w edukacji dorosłych, nie mają obecnie dobrego przeglądu tego, co jest dostępne na rynku, ani wsparcia w zakresie korzystania z innowacyjnych technologii. W ramach niniejszego projektu zostanie przeprowadzony systematyczny przegląd dostępnych obecnie technologii i przygotowane materiały, które wesprą nauczycieli w tym obszarze.

Drugą grupę stanowią edukatorzy i specjaliści, którzy skupiają się na pracy z uczniami dorosłymi z niepełnosprawnościami. Mowa tutaj głównie o nauczycielach i trenerach, ale także innych specjalistach: terapeutach zajęciowych, doradcach i innych. Ich potrzeby są również związane z poszukiwaniem najskuteczniejszych metod, których mogą użyć w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów, z którymi pracują.

Trzecia grupa składa się z ekspertów z organizacji partnerskich, którzy zostaną przeszkoleni jako mentorzy i będą w stanie wspierać dwie pierwsze grupy docelowe w ich bezpośredniej pracy z dorosłymi uczniami.

Czwarta grupa to specjaliści z sektora szkolnictwa wyższego: profesorowie, wykładowcy, edukatorzy, badacze i inni specjaliści pracujący w obszarze robotyki a chcący rozwijać się w kierunku robotyki edukacyjnej. Projekt wesprze ich w łączeniu dwóch dziedzin nauki: robotyki i edukacji oraz przyczyni się do rozwoju akademickiego know-how w tym zakresie.

Cele

Cele tego projektu skupiają się na zwiększeniu kompetencji edukatorów w zakresie wykorzystania robotyki w kształceniu osób dorosłych. Ponadto, dążymy do odpowiedniego wsparcia dla specjalistów pracujących z dorosłymi uczniami z niepełnosprawnościami.

Jednym z naszych celów jest zmapowanie obszaru robotyki edukacyjnej i lepsze zrozumienie powiązań między technologiami i praktykami, adekwatnymi do potrzeb dorosłych uczniów.

Pragniemy stworzyć w krajach partnerskich międzynarodową sieć trenerów i edukatorów posiadających konkretną wiedzę z zakresu robotyki edukacyjnej. Dążymy do zwiększenia synergii między edukacją dorosłych, szkolnictwem wyższym i sektorami robotyki poprzez bardziej ukierunkowane wykorzystanie technologii robotycznych. Wreszcie, pragniemy zwiększyć możliwości partnerów z różnych krajów projektu i wzmocnić współpracę między nimi.

 

Działania projektu HEART

A1 – Mapowanie urządzeń robotycznych dostępnych na rynku i przykładów ich wykorzystania we wspieraniu edukacji dorosłych oraz stworzenie przeszukiwalnej BAZY DANYCH opublikowanej jako narzędzie online.

A2 – Stworzenie przewodnika uzupełniającego bazę danych, który przedstawi koncepcje, kryteria wyboru, opisy wszystkich urządzeń, scenariusze nauczania oraz zestaw kompetencji dla edukatorów.

A3Metodologia kursu szkoleniowego zapewni, że wszystkie moduły szkoleniowe zostaną opracowane zgodnie z podobną strukturą i w sposób spełniający potrzeby grup docelowych.

A4 Szkolenie internetowe, składające się z 6 modułów, skierowane do grup docelowych w celu zwiększenia ich umiejętności korzystania z robotów w edukacji dorosłych.

A5 – Partnerzy przeprowadzą pilotaż kursu szkoleniowego online w celu upewnienia się, że spełnia on potrzeby grup docelowych.

A6 – Partnerzy przeprowadzą szkolenie dla trenerów, które przygotuje ich do wspierania grup docelowych w używaniu robotów do wspomagania dorosłych uczniów. Stworzy to wyszkoloną grupę ekspertów i poprawi zdolności partnerów.

A7 – Na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych podczas szkolenie dla trenerów oraz pilotażu partnerzy opracują ostateczną wersję kursu szkoleniowego online.

A8 – Partnerzy przeprowadzą cykl 6 webinariów, po jednym w każdym kraju, w celu zaprezentowania bazy danych i szkolenia lokalnym odbiorcom.

A9 – Na zakończenie projektu odbędzie się międzynarodowa konferencja informująca o rezultatach projektu. Oprócz tych podstawowych działań partnerzy będą prowadzić działania wspierające, w tym: zarządzanie i koordynację prac; monitorowanie, ewaluację i zapewnienie jakości oraz promocję.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login