LTTA в Торино, Италия 

След изпълнението на резултатите партньорите проведоха обучение за обучители, което ги подготви да подпомогнат преките целеви групи за използването на тези резултати. Целите на дейността по обучение и подготовка бяха:

1) Да се подготви група от обучители, които да са добре запознати с темата за използването на роботи в подкрепа на образованието за възрастни и да имат добри общи познания по тази тема;

2) Да се подобрят меките умения и опитът в обучението на обучителите, за да могат те да използват най-ефективните методи за обучение и наставничество на целевите групи в бъдещата си работа;

3) Събиране на обратна връзка от участниците в онлайн курса за обучение, за да се даде възможност за включване на евентуални корекции или преработки преди финализирането му;

4) Изграждане на връзки и неформална мрежа между обучените експерти, които могат да използват създадените контакти, за да си сътрудничат, да търсят взаимно подкрепа и напътствия.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login