финална транснационална среща по проекта (TPM) в Испания

Нашата последна партньорска среща по проекта HEART бе организирана от Open Europe в Реус, Испания, от 18 до 19 септември 2023 г. Партньорите се съсредоточиха основно върху справянето с оставащите цели на проекта и обсъждането на предизвикателствата, които възпрепятстват нашия напредък. Ние също така представихме нашия проект на международни конференции, обобщавайки постиженията му, и проучихме възможностите да разширим нашите усилия чрез ново партньорство Еразъм KA2. Срещата предостави възможност на партньорите да обсъдят всимко постигнато по проекта и как да направят резултатите устойчиви във времето!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login