РОБОТИКАТА В РАЗЛИЧНИТЕ УЧЕБНИ СРЕДИ

Видео

Преглед на видеото

#1. Роботите могат автоматично да извършват:

#2. Шестте специфични категории роботи са: автономни мобилни роботи (AMR), автоматизирани управлявани превозни средства (AGV), съчленени роботи, хуманоиди, коботи и хибриди.

#3. Обикновено коботите се използват за отстраняване на ръчни, опасни или отегчителни задачи от ежедневието. В някои случаи коботите могат да действат чрез обучение:

#4. Съобщени са различни методи за реализиране на самообучаващи се роботи. Попълнете липсващото:

#5. Роботите, съобразени с околната среда обикновено се използват в:

#6. Колаборативните роботи се използват в различни отрасли като (попълнете пропуснатите места):

#7. Името кобот идва от "колаборативен робот". Тези роботи са колаборативни, защото могат да работят безопасно с други роботи.

#8. Благодарение на способността си да проявяват социално поведение и да персонализират учебния процес, социалните роботи имат голям потенциал да се справят с предизвикателствата на самообучението във висшето образование и да повишат мотивацията, като задоволят основни психологически потребности.

#9. При планирането на използването на роботи в класната стая трябва да се вземат предвид следните четири основни насоки

#10. Основните насоки са следните (отбележете правилните):

#11. Хуманоидният робот, благодарение на физическата си форма, повишава ангажираността и има способността да предоставя обратна връзка в реално време.

#12. Хуманоидният робот може да създаде връзка с учащия, което помага за решаване на проблеми, свързани с (попълнете липсващото):

#13. В сферата на образованието, социалните роботи обикновено са проектирани и програмирани да изпълняват една (или повече) от следните роли: наставник, учител и учащ се от връстници.

#14. В ролята на учител, роботът (посочете правилните отговори):

#15. В ролята на учител, роботът (посочете правилния отговор):

#16. В ролята на партньор в обучението роботът действа като като участник, като колега, като съученик.

#17. "Образователна роботика" или "Роботика в образованието" (RiE) са термини, широко използвани за описание на употребата на роботиката и електронните компоненти като средство за обучение в образованието.

#18. Роботите като преподаватели са най-ефективни, когато темата е сравнително широка и входните данни за робота са ясно дефинирани.

#19. Предизвикателствата, пред които е изправена ефективността на роботите в момента, могат да бъдат обобщени по следния начин:

#20. Роботите могат да бъдат доста ефективни в широк спектър от области и предмети. В повечето случаи роботът функционира съвместно с екран, който не само се използва за показване на учебното съдържание, но и служи като устройство за въвеждане, където учащият може да въвежда отговори или да избира упражнения, като по този начин се съкращава необходимостта роботът да разбира вербалното съдържание.

#21. В рамките на предметите, базирани на съдържанието, роботите:

#22. В рамките на предметите, основани на умения, роботите:

#23. Роботите могат да се използват, за да се даде възможност на географски отдалечените хора да участват във важни срещи и събития.

#24. Роботите-обучители са с различни форми и размери - от обикновено 10-сантиметрови роботи до големи хуманоидни роботи. Кой робот е по-подходящ, често се определя от:

#25. Някои роботи имат устройства за проследяване, които преподавателите поставят в класната стая или поставят около врата им, за да:

#26. Един по-внушителен робот ще може да (допълнете пропуснатото):

#27. Можете да накарате роботите да се движат, да чуват и виждат, да участват в дистанционно обучение и да общуват с ученицитеви. С възможностите за видеоконферентна връзка, осигурени от роботите, вече не се налага учениците да пропускат училище по здравословни причини.

#28. Пълноценното социално взаимодействие изисква роботите да:

Finish

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login