HEART – Help educators to teach through robotic tools

Използването на роботи за подпомагане обучението на възрастни е сравнително нова област, която показа интересни резултати. Роботите са разработени така, че да могат да се справят с голямото разнообразие от образователни дейности, включително обучение за специфични умения, изучаване на езици, професионално образование, продължаване на професионално развитие и други. Разработени са и специални роботизирани устройства в помощ на учащите с увреждания. Те подпомагат развитието, ученето и сетивата на обучаващите се с комуникационни разстройства, емоционални и поведенчески разстройства и физически увреждания. Изследвания потвърждават, че някои от тях са демонстрирали обещаващи резултати. Повечето от досегашните проучвания се отнасят до употребата на образователни роботи за деца в училища. Няколко проекта и инициативи са фокусирали вниманието си върху образованието за възрастни, въпреки потенциалните ползи. Този проект ще се превърне в мост между секторите на образованието и роботиката, тъй като за сега тези два сектора нямат комуникация и обща основа помежду си.


Целеви групи

Проектът „HEART“ има четири целеви групи

Първата група са преподаватели в сектора за обучение на възрастни. Техните потребности са свързани с иновативни начини за разпространяване на учебните материали до учениците им. За тези обучители, които имат желание да включат роботи в образователния процес за възрастни, няма информация за това, какво е налично на пазара или как биха могли да го използват. Проектът ще извърши систематичен преглед на наличната в момента технология и ще изведе резултати, които ще помогнат на преподавателите да подобрят капацитета си относно използване на роботика в работата си.

Втората група са преподаватели и професионалисти, които се фокусират конкретно върху възрастни ученици с увреждания. Тази група се състои предимно от учители и обучители, но включва и други специалисти като професионални терапевти, съветници и други. Техните нужди също са свързани с най-ефективните методи, които могат да използват, за да отговорят на специфичните учебни нужди на обучаемите, с които работят.

Третата група се състои от експерти от партньорските организации, които ще бъдат обучени да бъдат ментори и ще могат да подкрепят първите две целеви групи в пряката им работа с възрастни обучаеми.

Третата група се състои от експерти от партньорските организации, които ще бъдат обучени да бъдат ментори и ще могат да подкрепят първите две целеви групи в пряката им работа с възрастни обучаеми.

Цели

Целите на проекта са свързани с подобряването на възможностите на преподавателите, които се занимават с обучение на възрастни чрез употребата на роботизирана технология. Освен това, ние се стремим преподавателите да предоставят образование, което е специфично за нуждите на учащите с увреждания.

Една от целите ни е да очертаем полето на образователната роботика и да подобрим разбирането на взаимовръзките между технологиите и практиката, свързани с нуждите на възрастните ученици.

Искаме да създадем международна мрежа от обучители и преподаватели със специфични познания в областта на образователната роботика в партньорските страни. Да се увеличи синергията между образованието за възрастни, висшето образование и секторите на роботиката чрез по-целенасочено използване на технологиите за роботика. И още, да подобрим възможностите на партньорите от различните държави, участващи в проекта, и да утвърдим сътрудничеството между тях.

Дейности по проекта „HEART“

А1- Изготвяне на списък с наличните на пазара роботизирани устройства и как те биха били полезни в образованието на възрастни; създаване на лесно достъпна БАЗА ДАННИ, публикувана в онлайн пространството (като онлайн инструмент).

А2- Ръководство за допълване на базата данни, което ще представи идеите, критериите за подбор, описанията на всички устройства, учебни планове и множество способности за преподавателите.

А3– Методология за обучителен курс, която ще гарантира разработката на модулите по сходен начин и подобна структура така, че да отговори на нуждите на целевата група.

А4- Уеб-базиран тренировъчен курс, състоящ се от 6 модула, който има за цел да подобри качеството на работа с роботи в обучението на целевите групи.

А5- Партньорите ще изпробват онлайн курса за обучение, за да гарантират, че отговаря на нуждите на целевите групи.

А6- Партньорите ще проведат обучение за преподавателите, което да ги подготви да съдействат на целевите групи за използването на роботи в обучението за възрастни. Това ще създаде обучен набор от експерти и ще подобри възможностите на партньорите.

А7- Въз основа на обратната връзка, получена от LTT и пилотирането(тестването), партньорите ще създадат окончателната версия на онлайн курса за обучение.

А8-Партньорите ще проведат цикъл от 6 уебинара, по 1 във всяка държава, с цел представяне на базата данни и обучението на местна публика.

А9- В края на проекта ще се проведе международна конференция, по време на която ще се съобщят резултатите от проекта. В допълнение към тези основни дейности, партньорите ще обсъдят и второстепенни такива- управление и координация на проекта; мониторинг/наблюдение, оценка и осигуряване на качеството; и дейности за популяризиране.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login