За проекта

Фокусът на проекта е върху изграждането на умения на преподавателите на възрастни хора, относно употребата на роботизирани технологии за подобряване на резулатите в образованието. Проектът има за цел да подкрепи обучителите, работещи в различни видове образователни среди за възрастни. Това ще се случи чрез подобряване на техните знания и умения в областта на образователната роботика, която би им била полезна при работата с обучаващите се.


Главната цел на проекта „HEART“ е да повиши капацитета на системите за обучение на възрастни в партниращите си страни. Освен това, стремежът е насочен и към смислено ангажиране на обучаващите се възрастни с образование и обучение чрез използването на роботизирана технология. Проектът се стреми и да включи в социалната среда учащите се с увреждания, като повишава запознатостта на преподавателите, които работят с тях.

Образователната роботика е много бързо развиващ се сектор. Непрестанно се изработват нови и разнообразни устройства, но за момента няма систематизиран начин (достъп и информация), чрез който преподавателите да могат да се възползват от този сектор.

Проектът се фокусира върху създаването на ресурси за обучители (учители, преподаватели, треньори и други професионалисти), както и увеличаването на възможностите за прилагане на различни подходи на преподаване, свързани с напредналите технологии. Целта на това е да се постигнат по-дорби резултати от обучението на възрастни.

Резултати

  • База данни и Ръководство/Наръчник за образователна роботика
  • Онлайн курс за обучение „Използване на роботи за по-добри резултати в обучението за възрастни“
  • Цикъл от уебинари за преподаватели относно използването на образователна роботика
  • Учебна дейност: Обучение за обучители

Консорциум

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login