Το πρόγραμμα στοχεύει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων εκπαιδευτών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ικανότητες που αφορούν την χρήση τεχνολογιών ρομποτικής για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Το έργο θα υποστηρίξει εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε διάφορους τύπους πλαισίων εκπαίδευσης ενηλίκων, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, τις οποίες κατόπιν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ώστε να υποστηρίξουν τους μαθητές τους.


Ο γενικός στόχος του προγράμματος HEART είναι να ενισχύσει τα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες εταίρους, ώστε να εμπλέκουν ουσιαστικά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στην κατάρτισή τους, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της ρομποτικής. Το έργο στοχεύει επίσης στο να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των μαθητών με αναπηρίες ενισχύοντας τισ δυνατότητες των εκπαιδευτικών που εργάζονται μαζί τους.

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, με ένα ευρύ φάσμα συσκευών που κατασκευάζεται συνεχώς, αλλά δεν υπάρχει επί του παρόντος, συστηματικός τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να κάνουν χρήσηαυτής της τεχνολογίας.

Το έργο εστιάζει στη δημιουργία πόρων για εκπαιδευτικούς (δάσκαλους, εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες) και στην αύξηση των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους για να εφαρμόσουν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, χρησιμοποιώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας για να καθοδηγήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενούς τους προς καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα

  • Βάση Δεδομένων και εγχειρίδιο σχετικά με τα ρομπότ εκπαίδευσης
  • Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την ” Χρήση των ρομπότ στην εκπαιδευτική διαδικασία ενήλικων μαθητών”.
  • Κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων για εκπαιδευτές σχετικά με την χρήση των ρομπότ εκπαίδευσης.
  • Δράση εκμάθησης: Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login